سفارش تبلیغ
صبا
سکــــوت..

چند وقتیست هر چه می گردم

 هیچ حرفی بهتر از سکوت پیدا نمی کنم

 نگاهم اما..

گاهی حرف می زند گاهی فریاد می کشد

و من همیشه به دنبال کسی می گردم

که بفهمد یک نگاه خسته چه می خواهد بگوید...


صلوات


گاهی سکوت

یعنی اما … یعنی اگر …

یعنی هزار و یک دلیل که “دل” میترسد بلند بگوید …


شنبه 94/1/15 2:37 عصربه قلم: حرف دل ™            نظر
...

وقتی کســـــی در کنـــــــارت هست

خوب نگــــــاهش کــــن

بـــــه تمــــــــام جــــزئیــــــاتــــــــش

به لبخنـــــد بین حرف هایش

به سبــــــــک ادایـــــــــ کلمـــــــــاتــــــــش

به شیــــــــوه ی راه رفتنــــــــش، نشستنـــــــش

به چشـــــم هایش خیره شو

دست هـــــــایش را به حافظــــــه ات بسپار

گاهی آدم ها انقدر سریع میروند ،

که حسرت یک نگاه سَرسَری را هم به دلت میگذارند !

صلوات


شنبه 94/1/15 2:13 عصربه قلم: حرف دل ™            نظر
هشــــتِ زائرتــــان در گـرو نُــه اســت...

در زنـدگـی حـرفهـایـی هـستــ ،

که فقـط ِ فقـط ،

بـایـَد بـروی "بـابــــ الجـواد" . . .

کلمـه هـا را دانه کنـی ،

دانه هـای ِ اشـکــ .

بـِکِـشـانی شـان دنبـال ِ هـَم ،

شبیـه ِ یکــ تـسبیـح ،

بِـچـَرخـانی شـان تـوی ِصـورتـتـــ ،

ذِکــر بگیـری ،

و بـَعـد ،

انگـار کـه تـسبیح پـاره بـشـود ،

دانـه هـا بیـاینـد تـا بـِچـِکـَنـد روی ِ سنـگــهـای ِ حـرم . . .


صلوات


شنبه 94/1/15 1:40 عصربه قلم: حرف دل ™            نظر
دلتنگم آقا..

صلوات

تاریخ رفت: 1393/12/20 (چهارشنبه ساعت 21:30)

تاریخ برگشت: 1393/12/24 (یکشنبه ساعت:4:00بامداد)


سلام حضرت زیبا! خدای دلبرها!

سلام حضرت خورشید ماه منظرها

سلام ساقی هشتم، میِ خراسانی

سلام جوشش پیمانه‌ها و ساغرها

آقای خوب من;

21 روز پیش در حرمتان بودم اما

با دلـــی دلتنگـــــ شما

با بغضی از فراق شما 

با دستـــــــــــ خالــــی

با چشمی پر امیـــد به دیدارتان

مینویسم:

دوباره برنگشته دل هوای مشهدت کرده...

دوباره برنگشته دل هوای مشهدت کرده...

دوباره برنگشته دل هوای مشهدت کرده...

صلواتشنبه 94/1/15 1:14 عصربه قلم: حرف دل ™            نظر
........