سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
سکــــوت..

چند وقتیست هر چه می گردم

 هیچ حرفی بهتر از سکوت پیدا نمی کنم

 نگاهم اما..

گاهی حرف می زند گاهی فریاد می کشد

و من همیشه به دنبال کسی می گردم

که بفهمد یک نگاه خسته چه می خواهد بگوید...


صلوات


گاهی سکوت

یعنی اما … یعنی اگر …

یعنی هزار و یک دلیل که “دل” میترسد بلند بگوید …


شنبه 94/1/15 2:37 عصربه قلم: حرف دل ™            نظر
...

وقتی کســـــی در کنـــــــارت هست

خوب نگــــــاهش کــــن

بـــــه تمــــــــام جــــزئیــــــاتــــــــش

به لبخنـــــد بین حرف هایش

به سبــــــــک ادایـــــــــ کلمـــــــــاتــــــــش

به شیــــــــوه ی راه رفتنــــــــش، نشستنـــــــش

به چشـــــم هایش خیره شو

دست هـــــــایش را به حافظــــــه ات بسپار

گاهی آدم ها انقدر سریع میروند ،

که حسرت یک نگاه سَرسَری را هم به دلت میگذارند !

صلوات


شنبه 94/1/15 2:13 عصربه قلم: حرف دل ™            نظر
هشــــتِ زائرتــــان در گـرو نُــه اســت...

در زنـدگـی حـرفهـایـی هـستــ ،

که فقـط ِ فقـط ،

بـایـَد بـروی "بـابــــ الجـواد" . . .

کلمـه هـا را دانه کنـی ،

دانه هـای ِ اشـکــ .

بـِکِـشـانی شـان دنبـال ِ هـَم ،

شبیـه ِ یکــ تـسبیـح ،

بِـچـَرخـانی شـان تـوی ِصـورتـتـــ ،

ذِکــر بگیـری ،

و بـَعـد ،

انگـار کـه تـسبیح پـاره بـشـود ،

دانـه هـا بیـاینـد تـا بـِچـِکـَنـد روی ِ سنـگــهـای ِ حـرم . . .


صلوات


شنبه 94/1/15 1:40 عصربه قلم: حرف دل ™            نظر
دلتنگم آقا..

صلوات

تاریخ رفت: 1393/12/20 (چهارشنبه ساعت 21:30)

تاریخ برگشت: 1393/12/24 (یکشنبه ساعت:4:00بامداد)


سلام حضرت زیبا! خدای دلبرها!

سلام حضرت خورشید ماه منظرها

سلام ساقی هشتم، میِ خراسانی

سلام جوشش پیمانه‌ها و ساغرها

آقای خوب من;

21 روز پیش در حرمتان بودم اما

با دلـــی دلتنگـــــ شما

با بغضی از فراق شما 

با دستـــــــــــ خالــــی

با چشمی پر امیـــد به دیدارتان

مینویسم:

دوباره برنگشته دل هوای مشهدت کرده...

دوباره برنگشته دل هوای مشهدت کرده...

دوباره برنگشته دل هوای مشهدت کرده...

صلواتشنبه 94/1/15 1:14 عصربه قلم: حرف دل ™            نظر
........