سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
پیــرو راه نـــور....             کوچه هایمان را به نامشان کردیم که هرگاه 
           آدرس مـنزلـمان را میدهیم بدانیم از گـذرگاه
           کـدام شــهیـد با آرامــش به خــانه میرسیم!
 
         نکند عکس آنان را ببینیم و عکس آنها عمل کنیم! 

                  صلوات 


یکشنبه 92/11/20 11:10 عصربه قلم: حرف دل ™            نظر
خشکـی درخت...پیش از آنکه برگهای زرد را
                               زیر پای خویش سرزنش کنی
خش خشی به گوش میرسد:
برگهای بی گناه
با زبان ساده اعتراف میکنند
                               خشکی درخت از کدام ریشه آب میخورد!


                                                                                               قیصر امین پور

  صلوات 


یکشنبه 92/11/20 10:19 عصربه قلم: حرف دل ™            نظر
سربلنــــدی...


اعتبـــار ســربلنـدی در فـروتن بـودن است
چشمه شد فواره وقتی بر سـر خود پا گذاشت
مــوج راز سـر به مـهری را به دنیـا گفت ورفت
با صـدف هایی که بین سـاحل ودریـــا گذاشت...

فاضل نظری 


               a 


سه شنبه 92/11/8 12:28 صبحبه قلم: حرف دل ™            نظر
دنیـــــــــا....


اسمش را دخترانه بنام:دنیا...
اسمش را مردانه بنام:جهان...
افسوس که این سیاره ی آبی نه حیای زنانه سرش میشود ونه وفای مردانه...
فکر نان عقبا باش ;این سیاره بیشترش آب است
.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 cc

                                              منبع:foshtom.persianblog.ir(جملات گیله مرد)                                                                                                                                  


دوشنبه 92/11/7 11:12 عصربه قلم: حرف دل ™            نظر
شـــربت صلواتــــــی...


دوتا بچه یک غولی راهمراه خودشان آورده بودند و هاهای میخندیدند.
گفتم:این کیه؟!
گفتند:عراقی
گفتم:چه طور اسیرش کردید.
می خندیدند.گفتند:از شب عملیات پنهان شده بود.تشنگی فشار آورده
و با لباس بسیجی های خودمان آمده ایستگاهصـــلواتی شربت گرفته
بعد پول داده بود.این طوری لو رفت.
هنوز میخندیدند.

                           e

                            منبع:خاطرات طنز دفاع مقدس.مجموعه خاکریز7(یاد ایام)
                                     تصویر::www.aviny.com


دوشنبه 92/11/7 9:4 عصربه قلم: حرف دل ™            نظر
ســـــلـاح معنــــوی...گفتم:کجا برادر؟
گفت:با برادر فلانی کار دارم.
گفتم:لطفاً سلاحتون رو تحویل بدید.
گفت :الله اکبر!
گفتم :یعنی چی؟!
گفت: ما مسلح به الله اکبریم.
بعد هم زیر زیرکی خندید. 
                         k

 
                         منبع:(خاطرات طنز دفاع مقدس.مجموعه خاکریز7(یاد ایام)) 
                         تصویر:www.aviny.com
 


دوشنبه 92/11/7 8:32 عصربه قلم: حرف دل ™            نظر
داســــتانک...

 

همه امور بدان گونه که می نمایند نیستند...

دو فرشته مسافر، برای گذراندن شب، در خانه یک خانواده ثروتمند فرود
آمدند. این خانواده رفتار نامناسبی داشتند و دوفرشته را به مهمان خانه
مجللشان راه  ندادند،بلکه زیرزمین سرد خانه را در اختیار آنها گذاشتند.
فرشته پیردردیوار زیر زمین شکافی دیدو آن را تعمیر کرد.وقتیکه فرشته
جوان ازاو پرسیدچراچنین کاری کرده،او پاسخ داد:
"همه امور بدان گونه کهمینمایند نیستند."
شب بعد،این دوفرشته به منزل یک خانواده فقیر ولی بسیار مهمان نواز
رفتند.بعد ازخوردن غذایی مختصر،زن ومردفقیر،رختخواب خود را دراختیار
دو فرشته گذاشتند.صبح روز بعد،فرشتگان،زن و مردفقیر راگریان دیدند.
گاو آنها که شیرش تنها وسیلهگذران زندگیشان بود،در مزرعه مرده بود.
فرشته جوان عصبانی شد و از فرشته پیر پرسید:
"چراگذاشتی چنین اتفاقی بیفتد؟خانواده قبلی همه چیز داشتندو با این
حال توکمک شان کردی،اما این خانواده دارایی اندکی دارند و توگذاشتی
که گاوشان هم بمیرد."فرشته پیرپاسخ داد:
"وقتی درزیرزمین آن خانواده ثروتمند بودیم،دیدم که درشکاف دیوار کیسه
ایطلا وجود دارد.ازآنجا که آنان بسیارحریص و بد دل بودند،شکاف رابستم
و طلاها را ازدیدشان مخفی کردم.دیشب وقتی در رختخواب زن و مردفقیر
خوابیده بودیم، فرشته مرگ برای گرفتن جان زن فقیر آمد و من به جایش
آن گاو را
به او دادم.
                           همه امور بدان گونه که می نمایند نیستند
                    و
ما گاهی اوقات،خیلیدیر به این نکته پی می بریم...

                            f

                                                                       تصویر:tasavirezibae.blogfa.com
                                                   

                                     


یکشنبه 92/11/6 7:13 عصربه قلم: حرف دل ™            نظر
جستــجوگـــران نــور...

هیچ اثری از شهدا نبود.بچه ها خسته شده بودند.دستها تاول زده
بودوگاه 
تاولها می ترکید. خاک هم که روی زخم تاول ها می ریخت
بیشتر می سوخت.برای استراحت کنار تپه ای دراز کشیدیم.
"خدایــا! هرچه می گردیم تمامی
ندارد.بااینکه مطمئنیم بچه هااینجا
شهیدشدندو
جامانده اند،هیچ اثری از آنها نیست." توی همین فکرها
بودم و باسر نیزه بدون انگیزه زمین 
را می کندم که یکدفعه احساس
کردم
،سرنیزه به چیزی برخوردکرد.خاکهاراکنارزدم.پوتیننظامی بود!
اطراف پوتین را خالی کردیم. بادقت زمین راکندیم.شهـــیدبود.بچه ها
همگی 
شروع کردن تپه را که سـنگر تانک بود،خراب کردند و هر چند
دقیقه یک بار فریاد:"یا زهــــرا" و "یاحســــین"بچه ها خبراز پیدا شدن
شـهیدی دیگر می داد. آن روز پـانزده شــهید پیدا شد. آنها را به معراج 
الشـهـدای شــرهانی آوردیم.حالا دیگر آنها مونـس بچه هاشده بودند.
حرفـهای ناگفته یمان را که سالها کسی محـرم شنیدنش نبود، بـرای
آنها زمزمه کردیم
.


                             d
                                     منبع:مجموعه خاکریز5جستوجوگران نور(کتاب تفحص خاطراتی از محمد احمدیان
)


یکشنبه 92/11/6 5:40 عصربه قلم: حرف دل ™            نظر
........